Privacyverklaring

Mibesa, Huygensstraat 10, 7471 XT Goor, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Beginselen van verwerking van persoonsgegevens

We verwerken alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om onze producten en diensten te kunnen uitvoeren en leveren. Binnen het bedrijf is bewust omgaan met persoonsgegevens een uitgangspunt bij bedrijfsactiviteiten. Bij elk nieuwe activiteit wordt bepaald of en welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn, welke bescherming nodig is, hoe we ze beheren en hoe de bescherming en het beheer te realiseren. Hiervan houden we een registratie bij.

Contact:
E-mail: info@mibesa.nl
Website: www.mibesa.nl
Tel. +31 6 18 36 24 53

Bezoekadres:
Huygensstraat 10, 7471 XT Goor

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mibesa verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Onder onze klanten verstaan we personen, bedrijven (MKB) en organisaties (overheid, non-profit, et cetera). We verzamelen de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres;
  • Adresgegevens
  • Locatiegegevens
  • Telefoonnummer van persoon, bedrijf en organisatie waar we fysiek mee samen werken of willen samen gaan werken
  • Facebook contacten
  • LinkedIn contacten
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mibesa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mibesa verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Mibesa analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Mibesa verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Zoals rekeningen, opdrachten enzovoort.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mibesa en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mibesa.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (“machine readable zone”, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mibesa wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Delen van persoonsgegevens met derden

Mibesa verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten en levering van onze producten aan u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Organisatiegroeiscan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mibesa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mibesa.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mibesa gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mibesa neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mibesa) tussen zit.

Facebook en LinkedIn contacten

Op onze Facebookpagina delen we onze bijdragen met contacten, die ons als contact in Facebook hebben geaccepteerd en onze bijdragen willen ontvangen. In Facebook maken we gebruik van een afgeschermde groep contacten. De contacten melden zich daar zelf voor aan (en af).

We gebruiken linkedIn, om daarin besloten groepen te maken voor kennisdeling. Contacten melden zich hier zelf voor aan (en af).  We gebruiken LinkedIn om informatie te delen met onze contacten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mibesa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  Bewaartermijn Reden
Personalia 7 jaar Wettelijke verplichting naar belastingdienst voor administratie van afrekeningen en opdrachten.
Adres 7 jaar Wettelijke verplichting naar belastingdienst administratie van afrekeningen en opdrachten.
Telefoonnummer Tot maximaal 6 maanden na afronding van de samenwerking. Voor contact over afronden van de samenwerking en vragen van feedback op de samenwerking
E-mailadres Zolang de klant/stakeholder dit wil. De klant wordt op de hoogte gehouden met nieuwsbrieven en kennisdocumenten. De klant zal zelf aangeven wanneer dit niet meer gewenst is. Het emailadres wordt dan verwijderd door Mibesa
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel/ groeiscan op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch Tot maximaal 3 maanden na afronding van de samenwerking. De gegevens gebruikt u voor uzelf in de samenwerking met Mibesa. Die bewaart en bewerkt uw gegevens voor u, zodat u aan uw doel kunt werken. De eindoplevering van het eindproduct zal binnen 3 maanden aan u worden opgeleverd.
Bankrekeningnummer 7 jaar Wettelijke verplichting naar belastingdienst administratie van afrekeningen.
Locatiegegevens Tot maximaal 6 maanden na afronding van de samenwerking. Voor contact over afronden van de samenwerking en vragen van feedback op de samenwerking. Indien door stakeholder gewenst, bewaren we de locatiegegevens langer met toestemming van de stakeholder.
Gegevens over uw activiteiten op onze website 1 jaar Voor optimaliseren van de website en onze producten en diensten, analyseren we de behoefte van klanten, aan de hand van activiteiten op onze website.